ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Deze website op www.chicoutletshopping.com (“onze website”) wordt uitgebaat door Value Retail PLC (registratienummer 2782532) met maatschappelijke zetel op 19 Berkeley Street, Londen, W1J 8ED, Verenigd Koninkrijk (“ons” of “wij”).  Ons BTW-nummer is 645460240.

Wij verlenen u toegang tot onze Website en uw toegang tot en het gebruik van onze Website, is onderhevig en wordt beheerd door alle toepasselijke wetten en reglementen en deze algemene voorwaarden (“deze Voorwaarden”).  Lees deze Voorwaarden alstublieft aandachtig.  Indien u geen toegang hebt tot deze Voorwaarden via het Internet, kunnen we u op verzoek via e-mail een exemplaar bezorgen van de meest recente versie van deze Voorwaarden.  U mag onze Website niet gebruiken indien u niet instemt met deze Voorwaarden.   Door uw gebruik van onze Website wordt u verondersteld deze Voorwaarden geaccepteerd te hebben en bent u ertoe verbonden.

Deze Voorwaarden kunnen af en toe gewijzigd worden.  Alle wijzigingen die we doorvoeren in deze Voorwaarden worden op deze pagina geplaatst.  Zorg dat u deze Voorwaarden regelmatig opnieuw bekijkt, aangezien u verondersteld wordt dergelijke wijzigingen geaccepteerd te hebben en ertoe verbonden wordt, wanneer u onze Website blijft gebruiken nadat wijzigingen in deze Voorwaarden gepost werden.

1. Privacy

Door onze Website te gebruiken erkent u dat u de voorwaarden van ons Privacybeleid gelezen en begrepen hebt en dat u deze accepteert en ermee akkoord gaat en dat u instemt met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid.

2. Beschikbaarheid en fouten

De toegang tot en het gebruik van onze Website wordt voorzien en toegestaan op tijdelijke basis.  De Website zal niet altijd beschikbaar zijn en kan mogelijk enkele fouten bevatten.

We zijn niet verplicht om de informatie op onze Website bij te werken.  We behouden ons het recht voor om onze Website (of een deel of onderdelen ervan) en/of de informatie, materialen, producten en/of diensten die beschikbaar zijn via onze Website (of een deel of onderdelen ervan) met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bewerken, verwijderen, onderbreken of stop te zetten, hetzij tijdelijk of permanent.

Onze Website is beschikbaar op basis van “zoals het is” en “zoals beschikbaar” en in de mate waarin het toegestaan is door de wet, zonder enige garanties, voorwaarden of bepalingen.

3. Eigenaarschap

Tenzij anderzijds aangegeven, wordt onze Website inclusief het ontwerp, tekst, inhoud, opstelling en andere zaken die ermee verband houden, beschermd onder het auteursrecht en andere toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten in of verband houdende met onze Website.  Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Het posten van onze Website vormt geen afstandsverklaring van een recht in of verband houdende met onze Website. Met uitzondering waar dit uitdrukkelijk is toegewezen in deze Voorwaarden, verwerft u geen rechten, titel of belang in of verband houdende met onze Website.

4. Uw gebruik van onze Website

We geven u een beperkt recht om toegang te krijgen tot onze Website en deze te gebruiken voor uw eigen nut.  Het is u niet toegestaan om: onze Website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, opnieuw door te sturen, distribueren of anderzijds onze Website uit te baten, inclusief alle inhoud, voor een commercieel doeleinde, zonder voorafgaande toestemming van ons; een verzameling te maken van productlijsten, beschrijvingen of prijzen; afgeleid gebruik te maken van onze Website of de inhoud ervan; informatie te downloaden of kopiëren voor een andere firma; of 'data mining', robots of gelijkaardige gegevensverzamelende en extractieprogramma's te gebruiken.

U mag een redelijk aantal exemplaren afdrukken en mag uittreksels van pagina('s) van onze Website downloaden.  U mag de papieren of digitale exemplaren van materialen die u eventueel hebt afgedrukt of gedownload niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video's of audiosequenties of afbeeldingen gebruiken zonder de begeleidende tekst.

U mag onze Website niet misbruiken door er opzettelijk virussen of ander materiaal dat kwaadaardig of schadelijk voor de technologie kan zijn op te introduceren, trachten om onbevoegde toegang te krijgen tot onze Website, of onze Website aanvallen via een 'denial-of-service'-aanval of een gedistribueerde 'denial-of-service'-aanval.  We zullen u voor dergelijke handelingen aangeven bij de desbetreffende autoriteiten.
De toegang tot of het gebruik van onze Website (of informatie, materialen, producten en/of diensten op onze Website) kunnen bij wet verboden worden in bepaalde landen of jurisdicties.  Het is uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke wetten en reglementen na het leven van het land van waaruit u toegang krijgt tot onze Website.  We verklaren niet dat onze Website (of informatie, materialen, producten en/of diensten op onze Website) geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties buiten het Verenigd Koninkrijk.

We behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze Website (of gedeelten ervan) te allen tijde te onderbreken of eindigen indien we ervan overtuigd zijn dat u onze Website gebruikt op een manier die indruist tegen deze Voorwaarden en indien u een deel van onze Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Voorwaarde, moet u naar eigen believen eventuele kopies van de materialen die u gemaakt hebt terugbezorgen of vernietigen.

5. Registratie

We kunnen af en toe de toegang tot onze Website (of gedeelten ervan) beperken tot gebruikers die zich bij ons geregistreerd hebben.

Wanneer u zich bij ons registreert voor het gebruik van beperkte gebieden (zoals het registreren om lid te worden van onze Ledenclub), registreert u zich als een persoonlijke gebruiker van onze Website.  De toegang tot beperkte gebieden gebeurt via uw gebruikersidentificatiecode (“gebruikers-id”), wachtwoord en andere informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures.  We staan u toegang tot de beperkte gebieden van onze Website toe, op de basis dat:

• u, op de datum van registratie, niet jonger bent dan 17 jaar;

• u moet uw gebruikers-id en wachtwoord vertrouwelijk behandelen, u mag het aan niemand bekend maken, het mag niet door iemand anders gebruikt worden om toegang te krijgen tot onze Website;

• alle gegevens die u verstrekt zijn accuraat;

• u zal niet met kwaad opzet extra registratie-accounts creëren met het doel om de functionaliteit van onze Website of andere gebruikers te misbruiken; en

• u zal niet trachten om uzelf voor te doen als een andere gebruiker.

De informatie die u ons gegeven hebt kunt u openen en bijwerken in het gedeelte Lidmaatschap van onze Website.

Indien we om een of andere reden geloven dat u deze Voorwaarden niet hebt nageleefd, kunnen we te allen tijde, naar eigen goeddunken, uw gebruikers-id of wachtwoord inactiveren of anderzijds uw toegang annuleren.

6. Beschrijving van producten en/of diensten en andere informatie

Niets op onze Website vormt een aanbod om producten en/of diensten te kopen of verkopen in een jurisdictie.  Onze Website is louter ter informatie.  Alle gegevens, beschrijvingen en prijzen van, en andere informatie in verband met producten en/of diensten die op onze Website verschijnen zijn uitsluitend van algemene aard.  We garanderen niet dat een product en/of dienst die op onze Website verschijnt, op voorraad is of zal zijn in de desbetreffende Village, op het ogenblik dat u een bepaald product en/of dienst wilt aankopen.

We zullen er redelijkerwijze zorg voor dragen om zeker te stellen dat alle informatie correct is op het ogenblik dat dergelijke informatie werd opgeladen op onze Website, maar de informatie is mogelijk niet accuraat en volledig en kan aan wijzigingen onderworpen worden. We raden u bijgevolg aan om de informatie over een verkoper te controleren of de informatie over onze producten en diensten te verifiëren bij ons en we zijn niet aansprakelijk voor verlies dat u hebt opgelopen door te steunen op informatie op de Website.

7. Materialen die u hebt ingediend

Gebruikers van onze Website kunnen tekst of commentaar posten, of anderzijds materiaal voor publicatie indienen op verschillende gebieden van onze Website, inclusief ons chatforum, mededelingenbord, fotogallerijen en andere interactieve gebieden.  Tekst, commentaar of materiaal dat gepost of ingediend wordt door gebruikers en gepubliceerd wordt door ons, wordt niet door ons goedgekeurd, toegestaan, ondersteund, bestraft, aangemoedigd of ingestemd.  We hebben dergelijke tekst, commentaar of materiaal niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, volledigheid of naleving van de toepasselijke wetten en reglementen.  We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor, of aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke tekst, commentaar of materiaal.

Wanneer u tekst of commentaar post op, of anderzijds materiaal voor publicatie indient op een gebied van onze Website, inclusief foto's:

• verleent u ons een niet-exclusieve, permanente, royaltyvrije, wereldwijde licentie op het gebruik, de reproductie, publicatie, herpublicatie, transmissie en verdeling (en verleent u aan sublicenties het gebruik, de reproductie, publicatie, herpublicatie, transmissie en verdeling) van dergelijke tekst, commentaar of materiaal in eender welke vorm, inclusief in gedrukt en elektronisch formaat;

• u zal ervoor zorgen dat dergelijke tekst, commentaar of materiaal niet onwettig, bedreigend, vrijpostig, lasterlijk, obsceen, pornografisch of profaan is of gedrag kan aanmoedigen dat als een misdaad beschouwd kan worden, of als inbreuk van een wet en u mag geen materiaal posten dat met opzet bedoeld is om andere gebruikers te kwetsen;

• u wordt niet betaald voor de tekst, commentaar of materiaal dat u gepubliceerd hebt;

• u zal ervoor zorgen dat dergelijke tekst, commentaar of materiaal uw eigen oorspronkelijke werk is en dat u het eigendomsrecht en alle andere relevante rechten hebt;

• indien het materiaal een foto of grafisch materiaal is, moet u de foto('s) genomen hebben of zelf het grafisch materiaal ontworpen hebben, of u moet de toestemming hebben van of anderzijds bevoegd zijn door de eigenaar van de foto('s) of/of grafisch materiaal en u moet de toestemming verkregen hebben van alle personen die op het beeldmateriaal staan, in het geval dat deze personen duidelijk te identificeren zijn; en

• we zullen uw naam publiceren naast alle foto('s) of beeldmateriaal dat u hebt ingediend, maar mogelijk kunnen we commentaar die u erbij indient bewerken of wissen.

De publicatie van inhoud, commentaar of materiaal, inclusief foto's of grafisch materiaal dat gepost of ingediend wordt door u, gebeurt naar eigen goeddunken.  We behouden ons het recht voor om aanvullingen of verwijderingen uit te voeren op de tekst of het beeldmateriaal (inclusief het bewerken van foto('s) of grafisch materiaal) en om de publicatie van dergelijke tekst, commentaar of materiaal te weigeren, onderbreken, eindigen of anderzijds verwijderen.

Met uitzondering van persoonlijke gegevens (die behandeld zullen worden zoals beschreven in ons Privacybeleid) wordt alle materiaal dat u bij ons indient, behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigenaar.

U stemt ermee in om ons te vrijwaren tegen aansprakelijkheden van derden, claims, kosten, verlies of schade die we oplopen als het gevolg van de publicatie van tekst, commentaar of materiaal dat gepost of ingediend werd door u.

8. Wedstrijden

We kunnen af en toe wedstrijden adverteren en uitvoeren op onze Website.  Er gelden specifieke voorwaarden en reglementen voor dergelijke wedstrijden.  Zorg dat u de toepasselijke voorwaarden en reglementen die van toepassing zijn op een wedstrijd waaraan u deelneemt of zich anderzijds voor inschrijft, aandachtig door, aangezien u verondersteld wordt de algemene voorwaarden en reglementen die van toepassing zijn op een dergelijke wedstrijd geaccepteerd te hebben en hierdoor verbonden te zijn, indien u zich inschrijft of anderzijds deelneemt aan een dergelijke wedstrijd.

9. Websites van derden

Onze Website bevat mogelijk koppelingen naar andere websites die beheerd worden door losstaande firma's en personen (“Website van derden”).  Deze koppelingen zijn uitsluitend bedoeld om meer informatie te verstrekken.

Wanneer op onze Website een koppeling wordt opgenomen naar een Website van derden, betekent dit niet dat we verantwoordelijkheid goedkeuren, aanvaarden of accepteren voor die website van derden, de inhoud ervan of het gebruik ervan, of het gebruik van producten en/of diensten die ter beschikking worden gesteld via de website van dergelijke derde partij.   We hebben dergelijke tekst, commentaar of materiaal niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, volledigheid of naleving van de toepasselijke wetten en reglementen.  We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies veroorzaakt als het gevolg van uw gebruik of vertrouwn op dergelijke websites van derden en u gebruikt websites van derden op eigen risico.  Alle voorwaarden en beleidsplannen van de websites van derden die u bezoekt gelden voor u terwijl u zich op dergelijke websites bevindt en u dient deze te controleren.

We hebben enkele afspraken met zorgvuldig geselecteerde ondernemingen, die mogelijk producten of diensten verkopen op websites van derden, met koppeling naar onze website en die ons merkteken dragen, als indicatie van onze verbondenheid met ons, zoals de Bicester Village Gift Card.  Wanneer u doorklikt naar sommige van deze websites van derden, bevindt u zich nog steeds binnen het kader van onze Website, of deze websites kunnen ons merk dragen en onderdeel lijken van onze Website.  U dient er zich echter bewust van te zijn dat deze producten en diensten door een andere onderneming verkocht worden.  Hoewel we dergelijke ondernemingen zorgvuldig uitzoeken, zijn we niet verantwoordelijk voor de producten en diensten die ze aanbieden en verkopen en u dient alle voorwaarden van deze websites van derden en van alle producten en diensten die ze aanbieden te controleren.

10. Koppelingen naar onze Website

U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming een koppeling voorzien naar onze Website vanaf een andere website of document, op voorwaarde dat dergelijke koppeling niet: een kader of een andere browser of rand voorziet rond de inhoud van onze Website; impliceert dat we uw producten of diensten of de producten of diensten van, of beschikbaar via de website, of op de website waarop u een koppeling plaatst naar onze Website, goedkeuren; het/de handelsmerk(en) toont die gebruikt worden op onze Website zonder onze toestemming of die van de eigenaar van dergelijke handelsmerk(en); geplaatst wordt op een website die tekst bevat die onwettig, bedreigend, vrijpostig, lasterlijk, obsceen, pornografisch of profaan is, of gedrag aanmoedigt dat als een misdaad of inbreuk van een wet beschouwd kan worden; en ons, onze partnerbedrijven of de ondernemingen waar we mee samenwerken (of hun producten en/of diensten) afschildert op een valse, misleidende, negatieve of anderzijds beledigende manier.

U bent als enige verantwoordelijk voor de website waarop u een koppeling plaatst naar onze Website en voor alle voorstellingen die gemaakt worden of indrukken die gevormd worden in verband met ons of onze Website.  U bent als enige verantwoordelijk om deze Voorwaarden onder de aandacht te brengen van de persoon die toegang krijgt tot onze Website via uw koppeling.  We behouden ons het recht voor om te eisen dat een koppeling of koppelingen die u voorziet naar onze website vanuit een andere website of document dat in strijd is met deze Voorwaarden, te verwijderen.

11. Uitzondering van aansprakelijkheid

Wij, in onze eigen capaciteit en in naam van onze partnerbedrijven, sluiten alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of in verband met toegang of gebruik van onze Website of een website waaraan deze gekoppeld is (hetzij op basis van verwaarlozing, ongelijk, strikte aansprakelijkheid of een andere basis) voor een van de volgende verliezen:

• verlies door onbeschikbaarheid van de Website of technische fouten van de Website;

• gegevensverlies;

• verlies veroorzaakt door 'denial-of-service'-aanval, virussen of ander technisch schadelijk materiaal;

• verlies van opbrengst of winst of verwachte besparingen; en

• verlies voortvloeiend uit omstandigheden waar we geen controle over hebben en verlies dat niet redelijkerwijze voorzien kan worden.

In ieder geval zal onze gezamenlijke aansprakelijkheid en die van onze partnerbedrijven, voortvloeiend uit of in verband met toegang of gebruik van onze Website of een website waaraan deze gekoppeld is (hetzij op basis van verwaarlozing, ongelijk, strikte aansprakelijkheid of een andere basis) niet meer bedragen dan £100.

We trachten niet (en niets in deze Voorwaarden is bedoeld hiertoe) aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onachtzaamheid, frauduleuze verkeerde voorstelling, noch enige andere aansprakelijkheid, die niet uitgesloten of beperkt kan worden onder de toepasselijke wetgeving.

12. Schadevergoeding

U stemt ermee in om ons en onze partnerbedrijven schadeloos te stellen, te vrijwaren en te beschermen tegen alle claims, aansprakelijkheid, verliezen, onkosten of eisen die verband houden met uw inbreuk van deze Voorwaarden.

13. Keuze van wet en jurisdictie

Onze Website wordt beheerd en uitgebaat door ons vanuit onze kantoren in Engeland.  Deze Voorwaarden en alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en deze Website, inclusief de inhoud ervan zal beheerd worden door de Engelse wetgeving.  Het Engelse Gerechtshof beschikt over niet-exclusieve jurisdictie om alle geschillen te regelen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden of het gebruik van onze Website.

14. Algemeen

Deze Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen uzelf en ons met betrekking tot het gebruik van onze Website.  Geen enkele voorstelling, uitspraak, afgeleide (schriftelijk of mondeling) die niet in deze Voorwaarden staat (zoals regelmatig bijgewerkt) zal bindend zijn voor u of ons.

Elk van de voorzieningen van deze Voorwaarden is splitsbaar.  Wanneer een voorziening van deze Voorwaarden illegaal, ongeldig of ontoepasbaar is of wordt onder de wetgeving van een jurisdictie, zal een dergelijke voorziening gewijzigd en geïnterpreteerd worden zodat het het best voldoet aan de doelstellingen van de oorspronkelijke voorziening, in de volledige mate waarin dit toegestaan is door de wet.  De resterende voorzieningen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht.

15. Vragen of Klachten

Het is niet mogelijk voor ons om op de hoogte te zijn van de inhoud van iedere commentaar of evaluatie die wordt weergegeven over, of informatie, materialen, producten en/of diensten die beschikbaar zijn via onze Website (of een gedeelte of gedeelten ervan).  We werken volgens een “notice and takedown” basis.  Wanneer u van mening bent dat een commentaar of evaluatie die wordt weergegeven, of informatie, materialen, producten en/of diensten die beschikbaar zijn via onze Website (of een deel of delen ervan) een lasterlijke uitspraak bevat, dient u ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen op Legal Team, Bicester Village, 50 Pingle Drive, Bicester, Oxfordshire, OX26 6WD of door ons een e-mail te sturen op legal@valueretail.com.  Bij ontvangst van een melding door u, zullen we alle redelijke inspanningen leveren om de lasterlijke inhoud waarover geklaagd werd te verwijderen en dit binnen een redelijke termijn.

Indien u vragen of klachten heeft in verband met deze Voorwaarden of andere zaken, kunt u contact opnemen met ons door ons te schrijven op Legal Team, Bicester Village, 50 Pingle Drive, Bicester, Oxfordshire, OX26 6WD of stuur ons een e-mail op legal@valueretail.com.